Сайт Президента України
Сайт Верховної ради України
Урядовий портал
Міністерство соціальної політики України
Департамент соціального захисту населення Хмельницької ОДА
Хмельницька міська рада
ПРОСКУРІВ газета Хмельницької міської ради

ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї – ПРВАВОВИЙ АСПЕКТ

Сім’’я  - основний осередок суспільства, проте нажаль, насильство в сім’’ї є однією з найбільш розповсюдженою формою порушення прав  людини.

В Україні діє національне законодавство, що регулює певні питання протидії насильству в сім’’ї. Насамперед, це Конституція України, яка не тільки визначає основні права та свободи громадян, а й гарантує їхній захист.

Конституція України є тією юридичною базою, норми якої визначають та гарантують охорону і захист прав, свобод та інтересів сім’’ї та людини. Це такі статті Конституції України як: право захищати своє життя і здоров’’я, життя і здоров’’я інших людей від протиправних посягань (ст. 27); ніхто не може зазнавати втручання в його особисте та сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України (ст. 32); право на звернення до державних інституцій (ст. 40); право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю (ст. 41); право на житло (ст. 47); права та свободи людини й громадянина захищаються судом (ст. 55); право знати свої права та обов’язки (ст. 57).

Вперше в національному законодавстві поняття насильства в сім’ї закріплено в Законі України «Про попередження насильства в сім’ї».

         Законом визначено, що насильство в сім’’ї - будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’’ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’’ю. Насильство поділяють на фізичне, сексуальне, психологічне та економічне.    

Міжнародне право щодо захисту прав людини тлумачить насильство у сім’’ї як порушення прав людини й накладає на всі країни зобов’’язання знайти ефективні правові засоби протидії насиллю. Тому питання протидії насильству в сім’’ї є предметом численних міжнародних актів, ратифікованих багатьма країнами світу, зокрема нашою країною ратифіковано низку міжнародних документів, які визначають правові норми, пов’’язані із захистом жертви насильства, а саме:

-                             Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;

-                             Міжнародна конвенція про економічні, соціальні та культурні права;

-                             Конвенція ООН про викорінення всіх форм дискримінації щодо жінок та Факультативний Протокол до неї;

-                             Конвенція ООН проти тортур та інших форм жорстокого, нелюдського чи принижуючого поводження або покарання;

-                              Конвенція ООН про права дитини;

-                             Загальна декларація прав людини;

-                             Декларація прав дитини.

Згідно Закону «Про попередження насильства в сім’ї» визначено перелік органів та установ, на які покладається здійснення заходів щодо попередження насильства в сім’ї. Такими установами визнані:

Здійснення  заходів  з  попередження  насильства в сім’’ї в межах наданих їм повноважень покладається на:

-                             центральний   орган   виконавчої  влади,  що  забезпечує формування  державної  політики з питань попередження насильства в сім’’ї;

-                             центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань попередження насильства в сім’ї;

-                             уповноважені підрозділи органів Національної поліції;

-                             органи опіки і піклування;

-                             спеціалізовані  установи для осіб, які вчинили насильство в сім’’ї, та жертв такого насильства:

-                             кризові центри для членів сімей,  в яких вчинено насильство в сім’’ї або існує реальна загроза  його  вчинення;

-                             центри медико-соціальної   реабілітації  жертв  насильства  в сім’’ї;

-                             органи виконавчої влади,  органи місцевого самоврядування, підприємства,  установи  і   організації   незалежно   від   форми власності,  об’’єднання  громадян,  а також окремі громадяни можуть сприяти у здійсненні заходів з попередження насильства в сім’’ї.

У кожного з цих органів різні обов’язки, тому вони повинні співпрацювати разом, адже тоді складатиметься повна картина окремих випадків, відповідно, стане простіше й ефективніше допомагати постраждалим від насильства в родині.

 

 


Розробник сайту Бітюков Р. В.